Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Katılımcı Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. (“Nestlé Türkiye” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Nestlé Türkiye tarafından İsim Soyisim,Kullanıcı adı, , E-posta adresi, Meslek/Şirket/Üniversite Adı, Çalıştığınız kurum, Görev, Bölüm/İlgi Alanı,Adres,Şehir ve Ülke Vet Center’da üye olmak ve bu kapsamda gerekli olan aktivitelerin planlanması, gibi hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi amaçları, ürünlerimizin ve Şirketimizin tanıtımı kapsamında iletişimimizin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan Amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla online eğitim hizmeti aldığımız şirketleri, etkinlikleri düzenleyen tedarikçi ve ajanslar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kuruluşları Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesindeaktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Vet Center platformu elektronik ortamda Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle; doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan, e-posta ve Vet Center platformuüzerinden toplanmaktadır.

5. Veri Sahibinin Hakları

Şirketimize başvurarak şahsınızla ilgili olarak,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.nestle.com.tr/iletisim/kisisel-verilerin-korunmasi#s14 linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255 A Blok Kat. 6 34398 Sarıyer-İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Şirketimizin nestle@hs03.kep.tr posta adresine; veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin tuketici.hizmetleri@tr.nestle.com adresine veya

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.